Eget arbete i huset

Eget arbete i huset.


Inblåsning av fiber görs av föreningen liksom svetsning av fiberkablar och uppsättning av media-omvandlare. Själva hålet i ytterväggen och uppsättning av den fiber som går inne i huset görs av fastighetsägaren. Materialet tillhandahålls av föreningen. Detaljerade instruktioner om hur det arbetet utförs är publicerat under menyvalet "Utbyggnaden".


Om man inte hunnit gräva färdigt schaktet på den egna tomten eller kan vara på plats när 4-Stad Entreprenad arbetar förbi tomten med matarnätet, är det viktigt att fastighetsägaren markerar med en käpp var någonstans tomtschaktet skall ligga för att 4-Stad Entreprenad skall kunna gräva fram till rätt ställe vid fastighetsgränsen.


Fastighetsägaren måste montera fasadboxen och fiberutaget. När det sedan är dags att svetsa fibern i fasadboxen måste fastighetsägaren hunnit lägga ner slangen på tomten samt monterat fasadbox/fiberutag.


Om man inte hunnit montera fasadboxen på fasaden skall platsen markeras så att grävaren kan mäta och lägga av tillräcklig slang in till fasaden. Man skall helst inte ha någon skarv på den slang som senare kommer att innehålla optisk fiber.


Om fastighetsägaren ordnar med tomtgrävning samt monterar fasadbox/fiberuttag innan 4-stad dragit över området behöver inte fastighetsägaren vara på plats några bestämda dagar.